ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Έχοντας κερδίσει ιδιαίτερα δύσκολες υποθέσεις υπέρ των δανειοληπτών εντολέων μας, παρέχουμε εξειδικευμένες και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες, τόσο σε εξωδικαστικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο, σε κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ δανειοληπτών και Τράπεζας. Ειδικότερα, το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Την άσκηση ανακοπής καθώς και αίτησης αναστολής κατά της Διαταγής Πληρωμής που σας κοινοποίησε η Τράπεζα.
  • Την άμυνα σας κατά την αναγκαστική εκτέλεση (ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της εκτέλεσης, άρση και ανατροπή κατάσχεσης, αναστολή και διόρθωση προγράμματος πλειστηριασμού, διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς σε πλειστηριασμό κλπ).
  • Ρύθμιση οφειλών - διακανονισμό με πιστωτικά ιδρύματα.
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά τραπεζών.
  • Αγωγές για παράνομες χρεώσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926