ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ραγδαία ανάπτυξη του εμπορίου και των εμπορικών συναλλαγών στη σύγχρονη εποχή έχουν οδηγήσει σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και εξειδίκευση. Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα :

  • Την επιλογή της εταιρικής μορφής που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.) κατά το στάδιο της σύστασης, της μετατροπής ή της μεταβίβασης της επιχείρησης σας. 
  • Την κατάρτιση όλων εκείνων των ιδιωτικών εγγράφων που θα κατοχυρώνουν πλήρως τα συμφέροντά σας και θα σας προφυλάσσουν από μελλοντικούς κινδύνους (καταστατικό, ιδιωτικά συμφωνητικά τροποποίησης, κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας). 
  • Τη σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), Αστικών Κερδοσκοπικών ή Μη Κερδοσκοπικών Εταιριών (Α.Μ.Κ.Ε.), Σωματείων και Συλλόγων.
  • Πτωχεύσεις εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, εκδίκαση αμφισβητήσεων.
  • Πάσης φύσεως διαφορές σχετικά με αξιόγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, εμπορικές εντολές και χρεωστικά ομόλογα.
  • Τη σύνταξη των όρων χρήσης μιας ιστοσελίδας καθώς και της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης σας. 
  • Την κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος της επιχείρησής σας.


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926