ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι διοικητικές διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ πολίτη και κράτους αποτελούν έναν τομέα στον οποίο το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες και λύσεις σε ζητήματα που ανακύπτουν σε όλο το φάσμα των σχέσεων του πολίτη με το Κράτος, όπως ενδεικτικά:

  • Ανακοπές κατά ατομικής ειδοποίησης εφορίας και Κ.Ε.Α.Ο. για χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ - ασφαλιστικά ταμεία.
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και Ο.Τ.Α.
  • Διοικητικές προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων.
  • Ενστάσεις (ενδικοφανείς προσφυγές) ενώπιον διοικητικών Αρχών.
  • Φορολογικές διαφορές.
  • Τελωνειακές διαφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499  ή 6979170926