Δεκτή αναστολή εκτέλεσης εντολέα μας κατά ατομικής ειδοποίησης Δ.Ο.Υ. - 270/2020 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

2021-01-18

Σε μία εποχή που το Δημόσιο έχει σκληρύνει την στάση του σε βάρος των οφειλετών, προχωρώντας άμεσα σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς των περιουσιακών τους στοιχείων, το Δικηγορικό μας γραφείο  πέτυχε την προστασία του εντολέα μας από την εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του, δυνάμει της με αριθμό 270/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, κατά του εντολέα μας εξεδόθη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ατομική ειδοποίηση, δυνάμει της οποίας ο ίδιος καλούνταν να εξοφλήσει άμεσα το συνολικό ποσό των 16.000 ευρώ, άλλως η Δ.Ο.Υ. θα προχωρούσε σε πράξεις εκτέλεσης (κατάσχεση και πλειστηριασμό) σε βάρος των περιουσιακών του στοιχείων, για την είσπραξη της ως άνω οφειλής.

Εντός των νομίμων προθεσμιών από την επίδοση της ατομικής ειδοποίησης στον εντολέα μας, ασκήσαμε σε βάρος αυτής και σε βάρος της Δ.Ο.Υ. το ένδικο βοήθημα της ανακοπής, εκθέτοντας αναλυτικά όλους τους λόγους για τους οποίους η ένδικη οφειλή είναι καθ' όλα παράνομη και αβάσιμη και ως εκ τούτου ακυρωτέα. 

Παράλληλα δε, ασκήσαμε και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ως άνω ατομικής ειδοποίησης, με σκοπό την άμεση προστασία του εντολέα μας από κάθε μέτρο εκτέλεσης που μπορούσε να λάβει η Δ.Ο.Υ. σε βάρος του (κατάσχεση των Τραπεζικών του Λογαριασμών ή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του). 

Τελικώς, εξεδόθη η υπ' αριθμόν 270/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δυνάμει της οποίας το Δικαστήριο δέχθηκε εξ' ολοκλήρου την αίτηση αναστολής του εντολέα μας, αφενός διότι πιθανολογήθηκε η βασιμότητα των λόγων που προβάλλαμε με την ανακοπή μας και αφετέρου επειδή το Δικαστήριο έκρινε οτι η εκτέλεση σε βάρος του εντολέα μας, με βάση τα στοιχεία που επικαλεστήκαμε, θα του επέφερε ανεπανόρθωτη βλάβη

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926