Διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης - Ισχυρός κλονισμός

2023-01-29

Σύμφωνα με το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα «Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δυο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων.»

Κατ' αρχάς, ο γάμος μπορεί να λυθεί είτε συναινετικά, εφόσον συμφωνούν και οι δύο σύζυγοι στη λύση του γάμου τους είτε κατ' αντιδικία, με την κατάθεση αγωγής διαζυγίου ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου. Για να γίνει δεκτή η αγωγή διαζυγίου, πρέπει ο ενάγων σύζυγος να επικαλεστεί και να αποδείξει την ύπαρξη ισχυρού κλονισμού στην έγγαμη συμβίωση, η οποία καθιστά αφόρητη την εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων.

Ωστόσο, η διετής διάσταση των συζύγων συνιστά από μόνη της και άνευ ετέρου ισχυρό κλονισμό του γάμου, με αποτέλεσμα η απόδειξη και μόνο της διετούς διάστασης του ζευγαριού από τον ενάγοντα σύζυγο, να είναι αρκετή ώστε να λυθεί ο γάμος, χωρίς να ενδιαφέρουν το Δικαστήριο οι λόγοι που οδήγησαν το ζευγάρι στη διάσταση ούτε ποιο πρόσωπο ήταν υπαίτιο για αυτήν.

Συνεπώς, το μόνο ζήτημα που πρέπει να αποδείξει στην περίπτωση αυτή στο Δικαστήριο ο σύζυγος ο οποίος επιθυμεί τη λύση του γάμου του, είναι η διετής διάσταση του ζευγαριού, η οποία (διετία) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την συζήτηση της αγωγής ενώπιον του Δικαστηρίου. Η διετής διάσταση αποδεικνύεται με έγγραφα ή και με μάρτυρα. Αν ο σύζυγος αποδείξει την ύπαρξη της διετούς διάστασης, τότε το Δικαστήριο με απόφασή του λύει τον τελεσθέντα γάμο των διαδίκων, χωρίς να ενδιαφέρει αν ο άλλος σύζυγος συναινεί ή όχι στη λύση του.

* Το Δικηγορικό μας γραφείο με μεγάλη εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση στο τομέα του οικογενειακού δικαίου, αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία της έκδοσης διαζυγίου, τόσο συναινετικά όσο και κατ' αντιδικία, ενημερώνοντας σας αναλυτικά για τα δικαιώματα σας και την απαιτούμενη διαδικασία και διαφυλάττοντας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα έννομα συμφέροντα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας 

στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926