Κοινός τραπεζικός λογαριασμός -  Δικαιώματα συνδικαιούχων και κληρονόμων

2021-02-07

Τι είναι ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός;

Ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 5638/1932, δυνάμει του οποίου «χρηματική κατάθεση σε τράπεζα, σε ανοικτό λογαριασμό, στο όνομα δύο ή περισσότερων από κοινού (joint account) είναι η περιέχουσα τον όρο ότι του λογαριασμού αυτής μπορεί να κάνει χρήση εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών, είτε ένας, είτε μερικοί εξ αυτών είτε και όλοι οι κατ' ιδίαν δικαιούχοι». 

Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κοινού λογαριασμού, το χρηματικό ποσό που είναι κατατεθειμένο σε αυτόν, δύναται ανάλογα με την συμφωνία που έχουν κάνει τα μέρη, να χρησιμοποιείται ολικά ή μερικά από έναν ή από μερικούς μόνο συνδικαιούχους ή συνηθέστερα από τον καθένα των συνδικαιούχων χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων. Είναι δε αδιάφορο ως προς τη σχέση τους απέναντι στην τράπεζα, αν τα χρήματα που κατατέθηκαν άνηκαν σε όλους εκείνους υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση ή σε έναν ή ορισμένους από αυτούς.

Τι ισχύει στην περίπτωση που ένας εκ των συνδικαιούχων κάνει ανάληψη ολόκληρου του κατατεθειμένου ποσού;

Κατ' αρχάς, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η έκταση του δικαιώματος ανάληψης ανά συνδικαιούχο, ρυθμίζεται επίσης από την εσωτερική τους συμφωνία. Αν δεν υφίσταται μεταξύ των συνδικαιούχων τέτοια συμφωνία, οι συνδικαιούχοι δικαιούνται το κατατεθειμένο ποσό κατ' ίσα μέρη. Τούτο, ωστόσο, αποτελεί μαχητό τεκμήριο, καθώς αν κάποιος από τους συνδικαιούχους έχει συμβάλει περισσότερο στην δημιουργία του κατατεθειμένου ποσού δύναται να αξιώσει μεγαλύτερο μερίδιο.

Στην περίπτωση, λοιπόν, κατά την οποία κάποιος εκ των συνδικαιούχων κάνει ανάληψη ολόκληρου του κατατεθειμένου ποσού από τον κοινό λογαριασμό, τότε οι συνδικαιούχοι σύμφωνα με το άρθρο 493 του Αστικού Κώδικα, δύνανται να σταφούν αναγωγικά σε βάρος του ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και να αξιώσουν την επιστροφή του αναλογούντος σε αυτούς χρηματικού ποσού.

Τι ισχύει στην περίπτωση που αποβιώσει κάποιος εκ τους συνδικαιούχους;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 5638/1932 δύναται να τεθεί ως πρόσθετος όρος στην σύμβαση κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό ότι μετά το θάνατο οποιουδήποτε εκ των συνδικαιούχων οι καταθέσεις θα περιέρχονται αυτοδικαίως στους υπόλοιπους συνδικαιούχους και όχι στους κληρονόμους του αποβιώσαντος, με εξαίρεση τους κληρονόμους του τελευταίου επιζώντος συνδικαιούχου.

Συνεπώς, ανάλογα με το αν προβλέπεται ή όχι ο παραπάνω όρος, υφίστανται δύο περιπτώσεις:

α) Στην περίπτωση κατά την οποία στην σύμβαση δεν προβλέπεται ο παραπάνω όρος, ο επιζών συνδικαιούχος μετά τον θάνατο του έτερου συνδικαιούχου μπορεί να εισπράξει και ολόκληρο το κατατεθειμένο ποσό, ωστόσο οι κληρονόμοι του έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν από εκείνον το ποσό που αναλογούσε στον θανόντα δικαιοπάροχο τους.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία έχει τεθεί ο παραπάνω όρος, τότε σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συνδικαιούχων, το ποσό που του αναλογούσε περιέρχεται αυτοδικαίως στους υπόλοιπους συνδικαιούχους και οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος δεν μπορούν να στραφούν σε βάρος τους και να αξιώσουν το ποσό που αναλογούσε σε αυτόν. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες με τον τρόπο αυτό προσβάλλεται η νόμιμη μοίρα των κληρονόμων, οι κληρονόμοι μπορούν να προστατευθούν με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται ανά περίπτωση.


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα  2313068499 ή 6979170926