Οφειλόμενα μισθώματα - Δικαιώματα του εκμισθωτή

2021-04-16

Σύμφωνα με το άρθρο 574 του Αστικού Κώδικα Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα".

Ωστόσο, στην πράξη πολλές φορές ο εκμισθωτής βρίσκεται αντιμέτωπος (επί μήνες) με την μη καταβολή των μισθωμάτων από τον μισθωτή,  ενώ ο ίδιος συνεχίζει να χρησιμοποιεί κανονικά το μίσθιο ακίνητο.

Ποια είναι τα δικαιώματα του εκμισθωτή στην περίπτωση της μη καταβολής των μισθωμάτων από τον μισθωτή;

Στην περίπτωση αυτή ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να επιλέξει είτε α) τη συνέχιση της μίσθωσης με την ταυτόχρονη ωστόσο διεκδίκηση των οφειλόμενων μισθωμάτων από τον μισθωτή είτε β) την λύση της μίσθωσης με καταγγελία και την διεκδίκηση των οφειλόμενων μισθωμάτων καθώς και της απόδοσης του μίσθιου ακινήτου.

Πιο αναλυτικά: 

Α) Συνέχιση της μίσθωσης και διεκδίκηση των οφειλόμενων μισθωμάτων 

Στην περίπτωση που ο εκμισθωτής επιλέξει να διεκδικήσει τα μισθώματα που του οφείλονται χωρίς ωστόσο να επιθυμεί τη λύση της μίσθωσης για το λόγο αυτό, έχει το δικαίωμα είτε να ασκήσει αγωγή σε βάρος του μισθωτή για τα οφειλόμενα μισθώματα είτε εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου να προβεί σε μία ταχύτερη διαδικασία, ήτοι να εκδώσει διαταγή πληρωμής μισθωμάτων σε βάρος του μισθωτή για τα οφειλόμενα μισθώματα. 

Β) Λύση της μίσθωσης και διεκδίκηση των οφειλόμενων μισθωμάτων καθώς και της απόδοσης του μίσθιου ακινήτου (έξωση)

Στην περίπτωση που ο εκμισθωτής επιθυμεί να λυθεί η μίσθωση διεκδικώντας παράλληλα τα οφειλόμενα μισθώματα καθώς και την απόδοση του μίσθιου ακινήτου σε αυτόν, δύναται είτε να ασκήσει αγωγή με την οποία θα καταγγέλει παράλληλα τη μίσθωση είτε εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου να εκδώσει διαταγή πληρωμής μισθωμάτων και απόδοσης του μίσθιου ακινήτου.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να τονίσουμε οτι ο εκμισθωτής μπορεί να αξιώσει σωρευτικά με τα μισθώματα και οφειλές από κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, εκτός και αν είχε συμπεριληφθεί αντίθετος όρος στη σύμβαση μίσθωσης.

* Το Δικηγορικό μας γραφείο με μεγάλη εμπειρία και γνώση στον τομέα των μισθωτικών διαφορών, αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία της διεκδίκησης των οφειλόμενων μισθωμάτων για εσάς, ενημερώνοντας σας αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και διαφυλάττοντας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα έννομα συμφέροντα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926