Συναινετικό διαζύγιο - Διαδικασία

2020-04-23

Κατ' αρχάς, υπάρχουν δύο είδη διαζυγίου, το συναινετικό διαζύγιο  και το διαζύγιο κατ' αντιδικία, το καθένα εκ των οποίων έχει τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Στο παρόν άρθρο, θα ασχοληθούμε με το συναινετικό διαζύγιο.

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο απλούστεροςταχύτερος και οικονομικότερος τρόπος λύσης ενός γάμου. Με τον τρόπο αυτό οι σύζυγοι λύουν τον γάμο τους άμεσα (εντός 10 ημερών) και χωρίς τη ψυχοφθόρα διαδικασία ενώπιον των Δικαστηρίων, καθώς το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται πλέον ενώπιον Συμβολαιογράφου. Ενόψει, επομένως των  πολλών πλεονεκτημάτων που διαθέτει το συναινετικό διαζύγιο και για τους δύο συζύγους, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του εκάστοτε δικηγόρου να διερευνήσει πρώτα την λύση του γάμου με τον τρόπο αυτό και σε αρνητική απάντηση να προχωρήσει στην έκδοση του διαζυγίου κατ' αντιδικία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο αποτελεί η συμφωνία και των δύο συζύγων για τη λύση του γάμου τους. Επιπλέον, αν από το γάμο τους αυτό οι σύζυγοι έχουν αποκτήσει ανήλικα τέκνα, τότε για να λυθεί ο γάμος τους με συναινετικό διαζύγιο πρέπει απαραίτητα να συμφωνήσουν μεταξύ τους και για τα θέματα της επιμέλειας, της επικοινωνίας και της διατροφής των ανήλικων τέκνων τους.

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου; 

- Αρχικά, οι σύζυγοι πρέπει να απευθυνθούν σε πληρεξούσιο δικηγόρο προκειμένου να συνταχθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης  του γάμου τους και στην περίπτωση που υπάρχουν και ανήλικα τέκνα το ιδιωτικό συμφωνητικό για τη ρύθμιση της επιμέλειας, της επικοινωνίας και της διατροφής των ανήλικων τέκνων τους. 

- Έπειτα, οι σύζυγοι υπογράφουν το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχει συνταχθεί από τον δικηγόρο, βεβαιώνοντας το γνήσιο της υπογραφής τους σε ΚΕΠ. Μετά το πέρας 10 ημερών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού, οι σύζυγοι μπορούν να υπογράψουν την πράξη συναινετικής λύσης του γάμου τους ενώπιον Συμβολαιογράφου. 

- Τέλος, η συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου καταχωρείται στην αρμόδια Μητρόπολη προκειμένου να επέλθει και η πνευματική λύση του γάμου τους (στην περίπτωση που ο γάμος ήταν θρησκευτικός) καθώς και στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.

Τι γίνεται στην περίπτωση που οι σύζυγοι συμφωνούν στη λύση του γάμου τους συναινετικά, ωστόσο δεν συμφωνούν στο θέμα της επιμέλειας, της επικοινωνίας ή της διατροφής των ανηλίκων τέκνων τους;

Προϋπόθεση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου σε περίπτωση ύπαρξης ανηλίκων τέκνων, όπως προαναφέραμε, είναι η συμφωνία των συζύγων και για τα θέματα που αφορούν τα ανήλικα τέκνα τους δηλαδή την επιμέλεια, την επικοινωνία και την διατροφή τους. Αν οι σύζυγοι δεν συμφωνούν ως προς τα θέματα αυτά, τότε δεν μπορεί να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο αλλά μόνο κατ' αντιδικία.

Γίνεται οι σύζυγοι να εξουσιοδοτήσουν τον δικηγόρο τους προκειμένου οι ίδιοι να μην συμμετέχουν στην διαδικασία;

Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι σύζυγοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν με ειδικό πληρεξούσιο τον δικηγόρο τους, προκειμένου εκείνος για λογαριασμό τους να προβεί τόσο στην υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης του γάμου τους όσο και της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου τους.

Μπορούν οι σύζυγοι να έχουν κοινό δικηγόρο;

Όχι, με το νέο νόμο δεν υφίσταται αυτή η δυνατότητα. Ο κάθε σύζυγος εκπροσωπείται από τον δικό του δικηγόρο.

Για πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συμφωνία για την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων ;

Η συμφωνία για τα παραπάνω ζητήματα, ισχύει για όσο χρονικό διάστημα συμφωνήσουν τα μέρη, με ελάχιστη χρονική διάρκεια τα δύο έτη. Μετά το πέρας του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος, η ως άνω συμφωνία μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία (δηλαδή σύναψη νέου συμφωνητικού που επισυνάπτεται στο συναινετικό διαζύγιο) ή αν τα μέρη δεν συμφωνούν ως προς τα ζητήματα αυτά η ρύθμιση τους μπορεί να γίνει με δικαστική απόφαση.

* Το Δικηγορικό μας γραφείο με μεγάλη εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση στο τομέα του οικογενειακού δικαίου, αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία της έκδοσης διαζυγίου, τόσο συναινετικά όσο και κατ' αντιδικία, ενημερώνοντας σας αναλυτικά για τα δικαιώματα σας και την απαιτούμενη διαδικασία και διαφυλάττοντας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα έννομα συμφέροντα σας

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926